Thứ tư, Ngày 23 Tháng 04 Năm 2014
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 47  
 
1 0 7 1 6 3
 
 
Tin tổng hợp

 

 

 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số:309/SGD&ĐT-TCCB

V/v Hướng dẫn bổ sung triển khai thực hiện chế độ PC thâm niên

đối với Nhà giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Hải Dương, ngày 26 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:Phòng Giáo dục-Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;

Các trường THPT công lập, TT GDTX, TT KTTH-HN-DN.

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo,

Trong quá trình triển khai, qua phản ánh vướng mắc của một số đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung như sau:

1-Giải thích và hướng dẫn Biểu 1 (Biểu này đã đính kèm Công văn hướng dẫn số 257/SGD&ĐT-TCCB ngày 15/3/2012).

* Năm 2011:Lập dự toán kinh phí từ 01-05-2011đến31-12-2011

Năm 2012:Lập dự toán kinh phí từ 01-01-2012đến31-12-2012

* Cột số 4 (Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên).

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên:Là tổng thời gian giảng dạy, giáo dục của mỗi giáo viên tính đến mốc 01-5-2011 đồng thời phải thỏa mãn các điều kiện được tính hưởng và không được tính hưởng phụ cấp thâm niên được quy định tại Điều 2, Nghị định số 54/2011/NĐ-CP. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được tính bằng cả số năm và tháng lẻ, không được làm tròn năm. Ví dụ:Tính đến 01-5-2011, giáo viên A có thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên là 27 năm 9 tháng thì ghi vào cột 4 là:“27N 9T”.

Đối với giáo viên không đủ thời gian 60 tháng giảng dạy, giáo dục tính đến mốc 01-5-2011 (sau khi trừ thời gian thử việc) nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện này trong năm 2011 (Ví dụ đến 01-10-2011) thì tách 2 dòng: dòng trên ghi thời gian tương ứng với mốc 01-5-2011, dòng dưới ghi 5N0T (tức là tròn 5 năm) sau đó ghi chú ngay bên dưới thời điểm đạt tròn 5 năm này.

* Cột số 9 (Tỷ lệ % phụ cấp thâm niên được hưởng):Ghi trị số bằng số năm ở cột 4, Ví dụ: Nếu ở cột 4 ghi là: “27N 9T”thì ở cột 9 ghi con số “27”. Số tháng lẻ sẽ được tính vào kỳ nâng % phụ cấp thâm niên lần sau của giáo viên đó tại thời điểm khi số tháng lẻ đủ 12 tháng.

* Những giáo viên mà trong 1 năm tài chính có thay đổi mức % phụ cấp thâm niên thì trong Biểu 1 phải tách 2 dòng tương ứng với 2 mức hưởng. Ví dụ, trường hợp trên, tính đến mốc 01-5-2011, giáo viên A có thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được ghi ở cột 4 là “27N9T”, ở cột 9 ghi là “27”thì ở cột 14 chỉ được tính kinh phí hưởng chế độ thâm niên tương ứng với % phụ cấp này trong 3 tháng nữa (từ tháng 5 đến hết tháng 7/2011). Sau đó phải thêm dòng 2 ghi vào cột 9 là “28” và tính hưởng chế độ thâm niên tương ứng với % phụ cấp này trong 5 tháng (từ tháng 8 đến hết tháng 12/2011) vì đến tháng 8/2011 thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên của giáo viên này là 27N9T+ 3T = 28N.

2-Về cách xác định thời gian tập sự (thử việc).

* Cách 1: Trực tiếp xác định mốc hết thời gian tập sự (thử việc) căn cứ vào Quyết định hết thời gian tập sự (thử việc) hoặc mốc thời gian hưởng 100% lương khởi điểm được ghi trong các giấy tờ mang tính pháp lý như: Hồ sơ cán bộ, Lý lịch Đảng viên, sổ BHXH ...có xác nhận, đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền và được thiết lập trước năm 1996.

 

* Cách 2: Gián tiếp xác định thông qua những chứng lý đã được xác nhận của giáo viên khác có cùng trình độ, tương đồng thời gian và đơn vị công tác.

* Cách 3: Tham khảo các văn bản:

- Trước 12/1998: Áp dụng theo các Thông tư 33/TT-GD ngày 11/11/1976, Thông tư 01/TT ngày 13/01/1977.

- Từ 12/1998đến trước 10/2003:Áp dụng theo Điều 16, Nghị định số 95/1998/NĐCP ngày 17/11/1998, cụ thể: Giáo viên có trình độ Đại học thì thời gian tập sự 12 tháng; Giáo viên có trình độ Cao đẳng, Trung cấp thì thời gian tập sự 06 tháng; Giáo viên có trình độ Sơ cấp thì thời gian tập sự 03 tháng.

(Tải 3 văn bản này tại trang Web của Sở, địa chỉ: www.haiduong.edu.vn)

- Từ 10/2003 đến nay:Áp dụng theo Điều 19, Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 10/10/2003, cụ thể: Giáo viên có trình độ Đại học, Cao đẳng thì thời gian tập sự 12 tháng; Giáo viên có trình độ Trung cấp thì thời gian tập sự 06 tháng; Giáo viên có trình độ Sơ cấp thì thời gian tập sự 03 tháng.

* Chú ý: mốc thời gian hết thử việc chính là mốc giáo viên đó hưởng 100% bậc lương khởi điểm.

3. Các trường hợp giai đoạn đầu của quá trình công tác chưa được cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận trong sổ bảo hiểm, yêu cầu xuất trình các giấy tờ có liên quan để có thể xác định thời gian công tác tại giai đoạn đó và xác định thời gian tính hưởng thâm niên.

4. Một số lưu ý về hồ sơ xét duyệt.

- Cá nhân kê khai vào phiếu (Đơn vị làm phiếu kê khai theo các nội dung có trong mẫu danh sách kèm theo công văn này), ghi rõ ngày tháng kê khai, cam kết và ký, ghi rõ họ tên nộp hội đồng xét duyệt.

- Hội đồng xét duyệt thu phiếu, tập hợp các loại giấy tờ liên quan minh chứng về thời gian công tác, vào ngành GD, tập sự (thử việc), đi bộ đội, xuất ngũ chuyển ngành, ... kèm vào phiếu kê khai của từng cánhân, tập hợp kết quả vào danh sách đề nghị kèm theo công văn này, tổ chức xét duyệt, công khai kết quả tại đơn vị.

- Hồ sơ thẩm định tại Sở gồm: Các loại giấy tờ như đã hướng dẫn tại Công văn số 258/SGD&ĐT-TCCB, danh sách đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của đơn vị kèm theohồ sơ từng cá nhân (hồ sơ cá nhân về thâm niên được thiết lập riêng và lưu lâu dài tại đơn vị).

- Thời gian thẩm định đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên Nhà giáo của các đơn vị trực thuộc tại Sở:

Buổi sáng, ngày

Các đơn vị thuộc huyện

Buổi chiều, ngày

Đơn vị

11/4/2012

Bính Giang, Cẩm Giàng

11/4/2012

Chí Linh, Gia Lộc

12/4/2012

Hải Dương, Kim Thành

12/4/2012

Kinh Môn, Nam Sách

13/4/2012

Ninh Giang, Thanh Hà

13/4/2012

Thanh Miện, Tứ Kỳ

(Các buổi, đơn vị đến duyệt theo thứ tự tên trong danh sách).

Công văn này hướng dẫn bổ sung chi tiết thêm một số điểm về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điều chỉnh lại thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị của các đơn vị trực thuộc tại Sở thay thế lịch thẩm định tại Công văn số 258/SGD&ĐT-TCCB.

Nhận được công văn này, các đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung hồ sơ, tổ chức thực hiện xét duyệt đảm bảo đúng đối tượng, chính xác và kịp thời. Những vướng mắc trong quá trình thực hiện cần tiếp tục phản ánh về phòng TCCB Sở để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-Lưu TCCB, VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn QuốcTệp đính kèm:
CV_huong_dan_bo_sung_so_309_So_GD2632012.doc

 

Ngày 27/03/2012
 
[ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 

 PM TÁC NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Thôn Vũ xá - Xã Ngô Quyền - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương
Website: www.thcsngoquyen.pgdthanhmien.edu.vn - Email:thcsngoquyen63@gmail.com